Praktijknummer  0181-483200 | Spoednummer  0181-483400

Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijken

Algemeen

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze folder is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de WBP en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In de huisartsenpraktijk kunnen van u diverse persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld ter bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Infectieziektenwet).

De plichten van Huisartsenpraktijk Oostvoorne.
Huisartsenpraktijk Oostvoorne is volgens de WBP de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in al haar organisatieonderdelen plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet zij als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw hulpverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Oostvoorne hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of persoonsgegevens van u verwerkt
  worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de 
  privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u het bijgevoegde formulier invullen en opsturen of inleveren bij Huisartsenpraktijk Oostvoorne. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Krijgt u te maken met een weigering van Huisartsenpraktijk Oostvoorne om u bovenstaande rechten te verlenen, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam en Zuid Holland zuid.Ook is het mogelijk om het CBP (College bescherming persoonsgegevens) om informatie te vragen (www.cbpweb.nl).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Oostvoorne hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling medicatie gegevens

Het is van groot belang voor een goede zorgverlening dat uw medicatie gegevens bekend zijn bij de arts die u medicijnen voorschrijft, of bij de apotheker die u de medicijnen verstrekt. Om te voorkomen dat u verkeerde, te veel of gevaarlijke combinaties van medicijnen krijgt voorgeschreven, wisselt Huisartsenpraktijk Oostvoorne digitaal medicatie gegevens uit met een aantal andere instellingen. Huisartsenpraktijk Oostvoorne wisselt deze informatie uit met onder meer: ziekenhuizen, andere apotheken en de huisartsenpost. Dat geeft u zekerheid en voorkomt fouten.
Heeft u, in verband met uw privacy, bezwaar tegen de afspraak over uitwisseling van uw medicatie gegevens? Neemt u dan contact op met uw eigen huisarts en/of apotheker.

Elektronisch Patiënten Dossier

Het Elektronisch Patiënten Dossier gaat over landelijke gegevensuitwisseling. Dat is iets anders dan de gegevensuitwisseling die hierboven genoemd is. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hierover in november 2008 een huis-aan-huis brief gestuurd. Met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kunnen zorgverleners relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met elkaar delen. Dat maakt de kans op medische fouten kleiner. Bovendien vergemakkelijkt het EPD de samenwerking tussen artsen. Een deel van de huisartsenposten, huisartspraktijken, apotheken en ziekenhuizen heeft zich reeds vrijwillig aangesloten op het landelijk EPD. Aansluiting gebeurt nu op vrijwillige basis. In de toekomst worden zorgverleners mogelijk wettelijk verplicht om aan te sluiten op het landelijke EPD. U kunt bezwaar maken tegen uitwisseling van uw gegevens via het EPD. Voor meer informatie ga naar www.infoepd.nl

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.